මම යන එන තැන්

Wednesday, March 2, 2022

මතක 2

 විඩාපත් නෙතු පියන් සනහා
මුදු සුළං රැලි නැගඑන
පපුතුරෙන් නික්මෙන සුසුම් රැල්
බිඳෙන රැළි හා දැවටෙන
ගිනියමේ ලොව දවාලූ හිරු
මොහොතෙදී සැගවී යන
අහස් තලයේ පාට තැවරෙන
විටයි හවසත් ලස්සන...

කවි සිතුවිල්ල කල්හාර සිරිවර්දනගෙන්

2022 02 09
ප.ව 2 50

Wednesday, February 9, 2022

මතක

 


දෑත් පටලා දෑස් මානේ
සිනහවන් මුව කැන්දන
විඩාබර වූ හිතේ දැවටෙන
සිහිල් පවනැල්ලක් උන
චණ්ඩ දියරැලි මතින් දියඹේ
ඇදෙන්නට වීරිය උන
සදුට තරුසේ තනිය මැකුවේ
නුඹයි තුරුලේ හිදගෙන.....

කවි සිතුවිල්ල කල්හාර සිරිවර්දනගෙන්

2022 02 09
ප.ව 4 05